Басқарма

 +7 (727) 2 599 899,   WhatsApp +77770085070

Басқарма

Басқарма Төрағасы - Камбетбаев Ерлан Булатович
Басқарма Төрағасының орынбасары - Имашева Баян Паруховна
Басқарма Төрағасының орынбасары - Исаева Айгерим Муратовна
Басқарма Төрағасының орынбасары - Сычев Алексей Геннадьевич

«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 79-бабы 2-2-тармағының үшінші бөліміне сәйкес мүдделі тұлғалардың назарына төмендегідей ақпаратты жеткізеді: 

«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:

ТАӘ
«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ -тағы лауазымы
Тағайындалу күні
Басқа заңды тұлғадағы қоса атқарылатын лауазымы
Басқа заңды тұлғадағы өкілеттігі
Басқа заңды тұлғадағы міндеттемелері
Камбетбаев Ерлан Булатович
«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚБасқарма Төрағасы22.01.2018 ж.
«Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі «Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша «Халық-Life» еншілес компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасы кеңесшісінің міндеттерін орындайды (Қоғам атқарушы органының басшы қызметкері немесе басқару органының мүшесі болып табылмайды)
  • Халық-Life» АҚ (бұдан әрі – Компания) қызметі және Қазақстан сақтандыру нарығы бойынша талдау материалдарын және шолуларды дайындайды;
  • Қызмет бағыттары (сақтандыру, қаржылық, қайта сақтандыру, төлемдер және т.б.) қиылымында Компания қызметі бойынша есептік деректер қалыптастырады;
  • Компания жұмыс топтарының/ Компания қызметінің бағыттары бойынша сыртқы органдардың отырыстарына қатысады;
  • Компанияның клиенттерімен/серіктестерімен өзара қызмет етіседі;
  • Аффилийрленген тұлғалармен, филиалдармен Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес өзара әрекет етеді;
  • Басқарма Төрағасының нұсқаулары / комиссиялардың / жұмыс топтарының хаттама шешімдері бойынша ақпараттар дайындайды және оларды ұсынады;
  • Басшылыққа Компания қызметінің жай-күйі, оның даму бағыттары және олардың тиімділігн арттыру бойынша ұсыныстар дайындап, ұсынады;
  • Қазақстан Республикасы заңнамасының және Компания ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес уәкілетті органның, акционердің сұранысы бойынша кеңесшінің қызметіне қатысты есептіліктерді мезгілімен және сәйкесінше дайындап, ұсынуға бақылау жасайды;
  • Компанияның ішкі нормативтік құжаттарын дайындауға қатысады;
  • Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес алқалы органдардың жұмысына және т.б. қатысады.
Имашева Баян Паруховна

«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі
05.08.2011 ж.

 Қоса атқармайды

 -

 -

 Исаева Айгерим Муратовна «Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі

21.02.2018 ж.
 

 Қоса атқармайды

 
 
 Сычёв Алексей Геннадьевич«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі


19.06.2018 ж.
Қоса атқармайды