Қаржылық есептілік

 +7(727)2 599-899, +7(701)006-33-33,   WhatsApp +77770085070

Қаржылық есептілік

2019 жыл
2018 жыл
2017 жыл

Бухгалтерский  баланс на 01.01.2017

Бухгалтерский  баланс на 01.04.2017

Бухгалтерский баланс 01.07.2017г

Отчет о прибылях и убытках на 01.07.2017г. 

Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках на 01.10. 2017г.

Годовой отчет за 2017 год

2017 жыл үшін қаржылық есептілікке түсіндірме жазба
2017 жыл үшін ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп
2017 жыл үшін қаржылық жағдай туралы есеп
2017 жыл үшін кірістер мен шығыстар туралы есеп
2017 жыл үшін капитал өзгерістері туралы есеп


2016 жылғы екінші тоқсан

Отчет о прибылях и убытках на 01.07.2016

Бухгалтерский  баланс на 01.10.2016 

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года

Пояснительная записка к финансовой отчетности  за 2016 год

Финансовая отчетность и Аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2016 года